Protocol omgangsvormen

Protocol omgangsvormen

1. Voor wie is dit protocol?

Dit protocol is voor alle medewerkers van Festival Cement. Onder medewerkers verstaan we medewerkers in loondienst, freelancers/zzp’ers, stagiairs en vrijwilligers, makers en uitvoerenden, werkzaam als scheppend en/of uitvoerend podiumkunstenaars, ondersteunend personeel, directieleden en Raad van Toezichtleden. Alle medewerkers van Festival Cement ontvangen dit protocol. Nieuwe medewerkers ontvangen dit protocol als bijlage bij hun contract. Makers ontvangen dit protocol als bijlage bij de speelovereenkomst.

2. Veilige omgangsvormen

Festival Cement wil als werk- en opdrachtgever op een verantwoorde wijze invulling geven aan haar taken om zorg en veiligheid te bieden aan haar medewerkers.
Festival Cement maakt ruimte. Ruimte om te maken, te ontwikkelen, ruimte voor verschillende perspectieven en een ruimte waar oog en oor is voor iedereen. Die ruimte geeft Festival Cement zorgvuldig vorm. Zij ziet dat ontwikkeling mogelijk is als mensen onder duidelijke en veilige omstandigheden kunnen werken. Binnen heldere kaders ontstaat er vrije, creatieve ruimte. Ruimte maken betekent dus niet vrijblijvend ruimte geven. 
Festival Cement maakt vanuit een streven naar gelijkwaardigheid: daarmee zegt zij dat elk mens van gelijke waarde is, maar draagt ze ook het bewustzijn dat er ongelijkheid kan bestaan in een gesprek of situatie. Bijvoorbeeld door een verschil in functie (zoals directeur en jonge kunstenaar) of sociale positie.

Festival Cement richt zich al bij het voorbereiden en uitvoeren van het beleid rondom arbeidsomstandigheden mede op het voorkomen van ongewenste omgangsvormen in het werk en het stimuleren van gewenst gedrag en stimuleert een open aanspreekcultuur.
Dit protocol sluit aan op de NAPK-Klachtenregeling en vormt daarnaast een nadere invulling en concretisering van het beleidskader ‘Veilig de vloer op” van de NAPK. Van medewerkers wordt verwacht dat zij kennis nemen van dit protocol en hiernaar handelen.  

3. Gedragscode ongewenste omgangsvormen Festival Cement

Onder ongewenste omgangsvormen verstaan we:

Seksuele intimidatie
Enige vorm van verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie dat als doel of gevolg heeft de waardigheid van een persoon aan te tasten, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd.
Binnen Festival Cement maken we bijvoorbeeld geen grappen of opmerkingen over het lichaam of fysiek van een ander. Ook maken we geen opmerkingen die bedoeld zijn als compliment over het lichaam van een ander. 
Binnen Festival Cement wordt altijd consent gevraagd als er fysieke, professionele aanraking nodig is, bijvoorbeeld bij het aanbrengen van zenders.

Agressie en geweld
Voorvallen waarbij een werknemer psychisch of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met de arbeid.
Binnen Festival Cement roddelen we niet over anderen.
Binnen Festival Cement is de directie getraind in de principes van Non Violent Communication en zal ze deze principes toepassen en uitdragen.

Pesten
Alle vormen van intimiderend gedrag met een structureel karakter, van één of meerdere werknemers (collega’s, leidinggevende) gericht tegen een werknemer of een groep werknemers.
Binnen Festival Cement dulden we bijvoorbeeld niet dat medewerkers grapjes maken over de (on)mogelijkheden van anderen.

Discriminatie
Direct en indirect onderscheid, alsmede de opdracht daartoe. 
Direct onderscheid: indien een persoon op een andere wijze wordt behandeld dan een ander in een vergelijkbare situatie wordt, is of zou worden behandeld, op grond van: godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, leeftijd, handicap of chronische ziekte, arbeidsduur (fulltime/parttime) of arbeidscontract (onbepaald of tijdelijk).
Indirect onderscheid: indien een ogenschijnlijk neutrale bepaling, maatstaf of handelwijze personen met een bepaalde godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, burgerlijke staat, leeftijd dan wel een hetero- of homoseksuele gerichtheid of met een handicap of chronische ziekte, met een fulltime of parttime dienstverband, of een onbepaald of tijdelijk arbeidscontract in vergelijking met anderen bijzonder treft.
Binnen Festival Cement respecteren we de pronounces van de ander en spreken we elkaar erop aan als we iemand de verkeerde voornaamwoorden voor een persoon horen gebruiken. 
We spreken mensen niet aan op hun gender, seksuele of culturele identiteit, tenzij ze dat zelf expliciet wensen (omdat het bijvoorbeeld wordt gethematiseerd binnen iemands artistieke werk).
We houden rekening met (privé-)zorgtaken van medewerkers en deze zijn geen belemmering om te werken bij Festival Cement.

4. Melding en procedure behandeling

4.1 Opvang begeleiding en eerste nazorg: de vertouwenspersoon integriteit en omgangsvormen

Wanneer een medewerker wordt geconfronteerd met ongewenste omgangsvormen, kan deze voor een ‘luisterend oor’ en informatie contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon integriteit en ongewenste omgangsvormen: Pien van Gemert.
Pien is te bereiken op: 06 17070605 of pien@coachingincultuur.nl 
Er kan ook contact worden gezocht met een vertrouwenspersoon van Mores.online.

Vertrouwenspersonen hebben een geheimhoudingsplicht en denken desgewenst met de medewerker mee over mogelijke stappen die de medewerker kan zetten om de situatie te verbeteren. Zij ondernemen geen actie zonder toestemming van de medewerker. Vertrouwenspersonen staan naast de medewerker die hen benadert en kunnen derhalve niet  bemiddelen of onderzoek doen. Een vertrouwenspersoon kan de medewerker tijdens een informeel of formeel oplossingstraject begeleiden en (als de zaak is afgerond) van eerste nazorg voorzien.

Overigens kan een medewerker een informeel of formeel oplossingstraject ook in gang zetten zonder vooraf de vertrouwenspersoon te consulteren.

4.2 Acties medewerker

Medewerkers die ongewenste omgangsvormen ervaren, kunnen, al dan niet na een vertrouwenspersoon te hebben geconsulteerd, verschillende stappen nemen, zoals: 
1. De medewerker die het ongewenste gedrag vertoont zelf aanspreken (feedback geven), eventueel in aanwezigheid van de vertrouwenspersoon.
2. De ongewenste omgangsvormen melden bij de directie of Raad van Toezicht.
Directie: Leonie Clement: leonie@festivalcement.nl / 0615295111 of 
Janneke Defesche: janneke@festivalcement.nl / 0623825311
Contactpersoon RvT: Clemens Sassen: voorzitter@festivalcement.nl
3. Een bemiddelingstraject initiëren; de vertrouwenspersoon kan hierover adviseren en  ondersteuning bieden.
4. Een formele klacht indienen (zie hiervoor artikel 4.4).

4.3 Acties werkgever

Indien een medewerker een melding doet van ongewenste omgangsvormen, kan de leidinggevende, directie of RvT afhankelijk van de situatie, nagaan welke acties passend zijn, bijvoorbeeld:
1. De (vermeende) pleger aanspreken op het moment dat ongewenste omgangsvormen zich voordoen;
2. Medewerkers die ongewenst gedrag vertonen (opnieuw) wijzen op de gedragscode;
3. Indien de (vermeende) pleger het gedrag niet ontkent de betrokkene bijsturen bijvoorbeeld door een mondelinge of schriftelijke waarschuwing, functionerings- en beoordelingsgesprekken, het maken van afspraken, het aanbieden van een terugvalpreventietraject / coaching van de pleger; 
4. Een bemiddelingsgesprek arrangeren / voeren;
5. Praktische maatregelen treffen als de situatie zich daarvoor leent en niemand daar bezwaar tegen heeft bijvoorbeeld: even niet met elkaar samenwerken;
6. Besluiten om nader onderzoek te (laten) doen en zo nodig maatregelen nemen naar aanleiding van de uitkomst daarvan (zie verder artikel 3).

4.4 Formele klachtenprocedure

Als ongewenste omgangsvormen te ernstig zijn voor informele afhandeling, kan een medewerker er ook voor kiezen, een formele klacht in te dienen. Festival Cement maakt gebruik van de NAPK-klachtenregeling voor behandeling door een onafhankelijke klachtencommissie. De klachtenregeling is te vinden op de website van de Stichting Sociale Veiligheid Podiumkunsten (www.socialeveiligheidpodiumkunsten.nl) onder ‘documenten’.

Gedurende de looptijd en na afloop van de klachtenprocedure geldt voor alle betrokkenen een geheimhoudingsverplichting.

De NAPK-klachtencommissie zendt na onderzoek een advies aan de directie of (als de klacht de directie betreft) aan de RvT. De directie of (als de klacht de directie betreft) de RvT, neemt binnen 2  weken na ontvangst van het advies van de klachtencommissie een besluit en stuurt een afschrift van het advies van de NAPK-klachtencommissie en een afschrift van het besluit aan klager en aangeklaagde.

4.5 Maatregelen vanuit Festival Cement

De directie of (als de klacht de directie betreft) de RvT kan:
1. Tijdelijke maatregelen treffen voor de duur van het onderzoek en/of de klachtenprocedure, indien blijkt dat dit voor de organisatie of de klager gewenst is, of er sprake is van een voor één of meerdere betrokkenen onhoudbare situatie;
2. Maatregelen treffen naar aanleiding van de uitkomst van het onderzoek en/of de klachtenprocedure.

Deze tijdelijke maatregelen voor de duur van het onderzoek en/of de klachtenprocedure kunnen zijn:
- Bijzonder verlof;
- Op non-actief stellen/tijdelijk staken van de opdracht.

Naar aanleiding van de uitkomst van het onderzoek en/of de klachtenprocedure kunnen – onder andere – de volgende maatregelen worden getroffen, afhankelijk van de ernst van het ongewenste gedrag:
-  Officiële waarschuwing;
-  Berisping;
-     Ontslag/beëindiging van de opdracht.

5. Evaluatie

Dit protocol wordt in januari 2025 door directie en RvT geëvalueerd. Daarbij worden in ieder geval de gedragsregels in de gedragscode samen met de medewerkers besproken en geactualiseerd. Hiernaast kan tussentijdse evaluatie en actualisatie plaatsvinden, bijvoorbeeld naar aanleiding van een melding of klacht.